کاهش شتاب سقوط قیمت نفت به دلیل احتمال توافق میان عربستان سعودی و روسیه

نزدیک شدن عربستان سعودی و روسیه به آغاز مذاکره بر سر کاهش از تولید، باعث شد که صبح دوشنبه از شذت کاهش بهای نفت خام کاسته شود.

خبرهای داغ

تازه ها