مستندهایی برای روزهای کرونا: «تهران انار ندارد»

همه چیز از یک نام شروع می‌شود: تهران یا طهران. فیلم از همان ابتدا با زبانی طناز و فضایی سرخوشانه سعی دارد تاریخ یک شهر و پستی و بلندی‌هایش را به تصویر بکشد؛ از مکانی پرت و فقیر، تا برج‌های بلند سر به فلک کشیده که بر اختلاف طبقاتی افزوده‌اند. 

خبرهای داغ

تازه ها