ورود پزشکان بدون مرز با "هماهنگی کامل وزارت اطلاعات بود"؟

همزمان با تشدید مخالفت رسانه های نزدیک به سپاه با حضور پزشکان بدون مرز، ایسنا خبر داد که این حضور "توسط وزارت بهداشت و وزارت کشور با هماهنگی کامل وزارت اطلاعات صورت گرفته".

خبرهای داغ

تازه ها